Az ókori magyar tájnyelv

 


I. A NEVEZETES -OSZ-OZÁS


Az ógörög ábécében nem volt írásjele az s hangnak, ugyanis beszédük teljes mértékben sziszegő (szelyp) volt. A csángók (és barkók) szelypítése ugyancsak erősen szembeötlő. Ez semmiképp sem csángó beszédhiba, hiszen a csángók nagyon jól ismerik az s hangot is, továbbá értelmetlen fogalom a „részleges nemzeti beszédhiba". Így a csángók szelyp szavaira csak az a magyarázat lehetséges, hogy azok valamiféle öröklött ősi jellegzetesség maradványai. Ezt igazolandó vonatkoztassunk el mindentől, s csupán a szelyp beszéd mértékére figyeljünk.


Mivel nem lehetséges az ógörögnél szelypebb kiejtés, ezért ezt tegyük meg alapul, s ezen belül is az ógörög beszéd sziszegő „ízét" leginkább meghatározó, s így a legkönnyebben nyomon követhető  -osz, -asz, -esz, -ész szóvéget válasszuk vezérfonalnak.


Ekkor azonban váratlan fordulattal kell szembe néznünk:


Ki tudja, miért nem figyeltünk fel eddig arra, hogy ez az ógörög sajátosságnak elkönyvelt -osz, -asz, -esz, -ész szóvég - mégpedig a jelentést tekintve is rendre egész pontosan ugyanez a szóvég (lásd alább és a későbbiekben), még mindig „ömlesztve" található meg nem csak a csángó, hanem a mai magyar szókincsben is? Íme néhány példa: arasz, csupasz, csipesz, csenevész, degesz, dugasz, eresz, horpasz, kamasz, kopasz, merész, mérész, panasz, penész, terpesz, ragasz stb. Szavak belsejébe „fagyva" is rengeteg ilyen végű szavunk van, melyek, mivel zárványok, különösképpen jelzik, hogy a magyar nyelv egykor igen nagy mértékben sziszegő volt. Pl. lukasz(t), horgasz(t), szárasz(t), nyomasz(t), kövesz(t), kepesz(t), avagy pl. termész(et). Úgy képzett szavak ezek, mint a tapasz - tapaszt, csupasz - csupaszt. Oly sok mellett a j hang is fedheti a régi sz-t: szakajt-szakasz-t, szalajt-szalasz-t. Tehát a szelyp lukasz, horgasz, szárasz, nyomasz, kövesz, szakasz, kepesz, termész stb. egykori szókincsünk szavai.


Továbbá a magyar szókincsben az -osz, -asz, -esz, -ész (ezután a rövidség kedvéért: -osz) végződésnek a távoli múlttól máig történt kiejtésbeli változása, mi több, a következők alapján nyugodtan állítható, hogy részbeni lassú eltünedezése, igen könnyen nyomon követhető - feltételezve természetesen, hogy a teljesen szelyp beszéd volt az eredeti állapot. Ám éppen ezt igazolja az, hogy e végződés kiinduló állapotának és máig tartó sorsának feltérképezéséhez éppen az ógörög szavak hívhatók legtökéletesebb bizonyságul. Figyeljük csak, hogy a régi ógörög szavakhoz viszonyítva:


A)  Az -osz végződés sok régi szavunkban változatlan: kaülósz [kauloV] = kalász (tollcséve, dárdanyél vége), (h)alieüsz [alieuV] = halász, thétész [JethV] = tétész (aki tesz, ad), khümosz [cumoV] = kumisz, kolpiasz [kolpiaV] = kolbász (duzzadt, buggyos), pínosz [pinoV] = penész, de hasonlatosan pl. eüsz [euV] = jósz (jó-osz > jósz, ma a jósz-ág szó gyöke, a szótő: jó, jav, pl. javak).


B)  Az -osz végződés sz hangja szavaink jelentős részében s-sé vált: pürrosz [purroV] = piros, édüsz [hduV] = édes; kallimosz [kallimoV] = kellemes, eirénikosz [eirhnikoV] = árnyékos (békés, nyugalmas), thetósz [JetόV] =  tetős, tétes (pl. rátétes), akidosz [akidoV] = akadós.


C)  Számos szavunkban az -osz vég sz hangja c-, cs-, z-vé vált, pl. pikrósz [pikroV] = pokróc, ákisz [akiV] = ákics (hegyes, szúrós, innen az akác szó is), kütosz [kutoV] = kutacs, kszerósz [xeroV] = száraz, de hasonlatosan pl. osz [oV] = az (régiesen bővítve osztán, ma aztán).


D)  Igen sok szavunk végéről pedig egyszerűen eltűnt a régi -osz végződés. Például szákkosz [sakkoV] = szák, khórtosz [cortoV] = kert, szírosz [siroV] = sír (verem), oürosz [ouroV] = őr, ikelosz [ikeloV] = iker (hasonló), állosz [alloV] = ál (hamis), szaprósz [sapros] = seprő (korhadt üledék, pl. a bor alján).


E) Az -osz végződés ritkán változott meg a fentieknél jobban, főként csak az egész szó erőteljes módosulásával egyetemben. Bár ebben a rövid tanulmányomban mellőzöm a jelentősen elváltozott szavakat (mint pl. kataoütészisz > gutaütés - valójában kata-ütőzés > guta-ütődés -, értsd: leütődés, "mint akit leütöttek"), de tájékoztatóul bemutatok itt néhány nagyobb kiejtésbeli változást is:


aszpáragosz [asparagoV]           spárga


boükranosz [boukranoV]                        bugris, azaz ökörfejű


boüliosz [boulioV]                                   bölcs


nearosz [nearoV]                         nyers (új, friss, a nő - mint növő, nö-                                                                vekmény - gyökből)


népiosz [nhpioV]                                      nyápic (együgyü, fejletlen), de pon-                  


           tosan ez a népies szó is


periagész [periaghV]                              pörge


szkülaksz [skulax]                                 kölyök (a szókezdő és a szóvégi sz                             


egyaránt lemaradt)


üakinthosz [uakinJos]                           jácint


A fentiekből megállapíthatjuk, hogy az -osz szóvég ógörög-magyar egybeesése (mint láttuk: nem csak hangzásra, hanem jelentésre is teljesen egybeesnek!) már önmagában is oly erősen eggyé fűzi e két nyelv szókincsét, mint két lapot egy spirál:


Semmivel sem támadható megállapítás, hogy a közös -osz, -asz, -esz, -ész végződés spirálként egyesíti a két lapot, azaz fonja együvé a két szókincset.


II. TOVÁBBI ÓGÖRÖG-MAGYAR


AZONOS SZÓKÉPZÉSEK


A továbbiakban a következő jelöléseket alkalmazom:


A)  Az ógörögben az 1. sz. 3. sz. -ol (vmit folyamatosan tesz, pl. vacak-ol) esetében hiányzik az o utáni l hang. Ezt az l-t nem írták ki, talán nem is ejtették, ám a hosszú ó (w) szóvég jelzi a helyét: ez törvényszerű kiejtési módosulás számos mai tájszólásban is. Az -l elhagyására és egyúttal az előtte lévő magánhangzó hosszúvá válására példák: mit hozol, viszel, kapol = mit hozó, visző, kapó. (Ez a szabály a testvér r, l hangokra egyaránt érvényes, mert pl: mikor > mikó, akkor > akkó, de szó belsejében is ez történik, pl. szöllő - szőlő.) Ugyanerre ógörög példák: güpszó [guyw] = gipszel, broméó [bromew] = brummol, teükhó [teucw] = tákol, légó [legw] = legel (felszed, összeszedeget; Czuczor Gergely szerint a szó eredeti alakja: élegel). Hogy a szavak egyeztetése és értelmezése a továbbiakban a lehető legkönnyebbé váljon, jelölöm ezt a mai kiejtéshez viszonyítva elhagyottnak tekinthető -l hangot, mégpedig így: (l), pl. teükho(l) [teucw] = tákol.


B)  A magyar szótárírók már 150 éve nagyon ódzkodnak attól, hogy egy idegen szó jelentéséül a vele azonos magyar szót adják meg. Az természetesen megérthető, hogy amikor például a nyilvánvaló magyar megfelelő: „szarul álló", akkor csak ezt találjuk megfeleltetésként: „nem egészen egyenesen álló". Így dícséretesen győz a finom beszéd (igaz, a valóságot azért éri némi sérelem). Azt is elismerjük, hogy egy egyszerű, nem szófejtő szótártól nem is kérhetjük számon a kiejtésben többé-kevésbé már módosult szó azonosítást, továbbá az olyan szót sem, amelyet megértünk ugyan, de azóta mással cseréltük fel, pl. józás (javítás) helyett ma azt mondjuk: gyógyítás. Arra azonban nincs mentségük a magyar szótáríróknak, hogy amikor a megfelelő magyar szó szemet szúróan ugyanaz, mint az ógörög, pl.: „tákol", avagy „kópé", akkor nem e szavaknak csak e körülírásokat olvashatjuk: „készít, csinál, épít, létrehoz", illetve: „ravasz, hazug, szélhámos". Ám végül is ez nagyon nagy segítség. Ugyanis éppen ezek a gyakran bőségesen felsorakoztatott „szinonímák" bizonyítják a lehető legerősebben, hogy pl. valóban tákol, illetve kópé írandó a teükhol és a kópisz mellé magyar megfelelőként. Hogy pedig mindig világosan lássuk, mi áll a szótárban, az általa megadott jelentéseket dőlt betűkkel szedem.


C)  A ma már nem használt vagy már elváltozott kiejtésű, ám kis gondolkodással mégis jól megérthető szavakat idézőjelbe teszem.


D)  A pusztán csak kiejtést díszítő vendéghangokat felhúzott kis betűvel jelölöm, pl. klopikósz: lopikás, pszammosz: szemes, szkeüosz: eszköz.


Példák az ezek szerinti jelölésre:


édüsz [hduV]                     édes: kellemes, barátságos személy; ma pl.    édes gyerek,


édesem


klopikósz [klopikoV]        lopikás, lopós, tolvaj természetű


óthéo(l) [wJew]                 „odéol" = odaol, értsd: oda-ol, ma l > z váltással: oda-oz > odáz: arrébb tol, taszít, lök (odáz természetes ellentéte: ide-ez > idéz)


Most pedig folytassuk a témát.


Ha igaz az, hogy az -osz szóvég eggyé fűzi a magyar és az ógörög szókincset - s különösképpen hogy ezt bizonyítottuk is a fentiekben -, akkor szükségszerűen nem ez az egyetlen azonos szóképző elem. A nagyon sok egyezés közül itt, és a következőkben csak néhányat mutatok be.


A szavakat itt szervezzük gyök szerinti csokrokba: így még a szófejtésben járatlan ember is könnyen felismeri az egybeeséseket. E módszer tisztán láthatóvá teszi egyben azt is, hogy leggyakrabban csak látszólagos az egyeztetett szavak közötti különbség, főként csak az ógörögök lágy és zárt (s bizony: hanyag) kiejtéséből és a két ábécé eltéréseiből fakadnak.


Íme tehát számos további szóképző elem egyezésének igazolása, gyökök szerint szervezett szóbokrok segítségével (az sz > s, z módosulás itt is megfigyelhető):


omoion1 [omoion]              amolyan: hasonló, egyenlő


omoion2 [omoion]              amolyan (módon), ugyanúgy; „amoly-on",  mint pl. hasonlatos-an, egyenlő-en


omoiosz [omoiwV]              amolyas: hasonló vkihez/vmihez, ugyanolyan, egyenlő


omoiószisz [omoiwsiV]      „amolyozás": hasonulás valamihez


omoióo(l) [omoiow]           amolyol: hasonlónak nevez, hasonlóvá tesz, hasonlóvá válik


omósz [omwV]                    „amás": egyenlő vmivel


omotagész [omotaghV]     „amatagos": ugyanabba a sorba, vonalba tartozó (jó ha a szántó is egy tagban van)


omophülosz [omojuloV]  amafélés, amaféle (phülosz = félés, féle): egyforma,ugyanahhoz


a fajtához, fajhoz tartozó, egy nemzetségű, rokon


pisztósz [pistoV]              biztos: igaz, szavahihető, bizonyos, bizakodó, bízó vmiben


piszünosz [pisunoV]         bizonyos vmiben: bízó vmiben


pithanótész [piJanothV] bizonyítás: meggyőző érv


pithanósz [piJanoV]         bizonyos, meggyőző, szavahihető vki számára


pithékosz [piJhkoV]        bizákos (elbizakodott): ostoba, öntelt alak, majom, innen a    


homopithekusz szó


pisztószisz [piJtwsiV]      „biztozás": hitelesítés, megerősítés, ma: bebiztosítás,


megerősítés


kakkáo(l) [kakkaw]         kakál


kakké [kakkh]                 kaka, ma csak gyermeknyelven használatos, legtöbb esetben a szar szóra cserélődött, de ez is megvolt az ógörögben, csak k vendéghanggal: szkór = szar: trágya, ganaj        


kakóo(l) [kakow]                         „kakaol" > kakaoz > kakáz, értsd: bemocskol, rosszat tesz vkinek, bántalmaz, gyötör


kakósz [kakoV]                kakás: 1) rossz, ártalmas, csúnya; a mama ma is ezzel a szóva riasztja el a gyereket a csúnyától, ártalmastól: „kakás!", tehát ez a gyerekriasztó szó sok-sok ezer éve töretlenül elhangzik az anyák ajakáról, 2) gazember, gyáva alak, ma szar alak


kall [kall]                        kell, kellő, kel-, mint kellő, kelendő, kellem


kállimosz [kallimoV]       kellemes, szép, jó, kedvező (pl. szél)


kállosz [kalloV]               kellős, szépség, szép tárgyak / dolgok


kallüno(l) [kallunw]        „kellenyel": tetszeleg, szépít, tisztít


fané [janh]                      fénye: fáklya (oly szerkezetű szó a fénye, mint a bögre, göbe)


faeinósz [jaeinoV]           fényes: fénylő, ragyogó, csillogó (ebből a Vénusz szó, lásd alább: fánosz)


faeino(l) [jaeinw]             fényel: fénylik, ragyog


fainolisz [jainoliV]          fényelős, ma: fénylő, fényt adó


faino(l) [jainw]                 fényel: láthatóvá tesz, láthatóvá válik


fánósz [janoV]                 fényes (ua., mint faeinosz, csak nem kettős magánhangzóval)


oür [our]                          űr


oüréo(l) [ourew]               űröl: vizel


oürészisz [ourhsiV]          „űrözés": ürítés, vizelés


oürétikosz [ourhtikoV]   üritékes: sokat vizelő, vizeletre emlékeztető


oüron [ouron]                  űreny: vizelet


pür [pur]                          pír: tűz


prügo(l) [jrugw]               „pírgol" > pörköl: pirít, süt, kiéget (innen a latinos végű purgatórium szó)


pürésszo(l) [puressw]     parázsol vagy perzsel: lázas


pürószisz [purwsiV]         pírozás (tüzezés, hevítés): főzés, égő fájdalom


pürrikhosz [purricoV]    „pirikés" (piroskás): rőt


pürrósz [purroV]                         piros: tűz színű


pürszódész [purswdhV]   „pírzódós", „pörzsődős": vöröslő, lángoló, tüzes


nüksz [νυκV]                      nyugsz: éj, éjszaka, pl. nyugat, napnyugta


nükto [νυκto]                    nyugta: éji, éjjel


nuktooürosz [νυκtoouroς] nyugtaőr: éjjeliőr    


nükhiosz [νυciος]              nyugosz (mint nyugoszt): éjjeli, sötét


en nügti [en nugti]           nyugt-on: éjen, az ógörögök a szó elejére tették az -on-t, pl. en dél(osz) = délen


elattoo(l) [elattow]         alattol, alattoz: kisebbít, kevesbít


elaszszon [elasson]        alatton, alattan: kevésbé


elaszszón [elasswn]       alacsony: kevesebb, kisebb


elattószisz [elattowsiς]  alattozás: kisebbítés, hiány


elakhüsz [elacuς]                       aligos: kicsiny, rövid


III. ÖSSZETETT SZÓKÉPZŐ ELEMEK EGYEZÉSE


Az összetett szóképző elemek azonossága még inkább megerősítik az eddig tapasztaltakat.


A) Például a boroz szó gyöke: bor, ehhez járult az -oz. A boroz szót tovább bővítve az -ás-sal: borozás. A két vég együttesen: -ozás, magas hangrendben: -ezés, -ézés. (A z > l váltás is gyakoti, pl. porozás > porolás) Az ógörögben ugyanez a szelyp kiejtés miatt: -ószisz [-wsiV], -észisz [-hsiV], -eszisz [-esiV]. Ezt igazolja az alábbi szósorozat:


elattoszisz [elattwsiV]             alattozás: kisebbítés


thakészisz [JakhsiV]                „székezés" z>l: székelés: ülés


thészisz [JesiV]                         teszés = tevés: elhelyezés, letevés, megállapítás (e szó a tézis)


iászisz [iasiV]                            józás: gyógyítás


noeszisz [noesiV]                       nézés, észrevevés


nómészisz [nwmesiV]                  nyomozás, vizsgálás


oürészisz [ourhsiV]                   űrözés, z > t: űr-ítés > ürítés, vizelés


pisztószisz [piJtwsiV]               „biztozás", hitelesítés, megerősítés, ma: bebiztosítás, megerősítés


pürószisz [purwsiV]                  pírozás = (tüzezés) hevítés, főzés, égő fájdalom


térészisz [thrhsiV]                    tározás (l > z: tárolás): megőrzés, börtön; innen a tart, tartósít, tartalom, tárol stb. szavak


B) Mai szavak: karikás, pántlikás, taktikás, verítékes, árnyékos, akadékos, de értjük pl. a régies játszikás, anyikás, akasztékos szavakat is. Ezek azonos szóvége: -ikás, -ékes, -ékos, az ógörögben ez: -ikósz [ikoV]. E végződésre ógörög példák:


eirénikósz [eirhnikoV]              árnyékos: csendes, békés


thérátikósz [JhratikoV]           terítékes: vadászati, vadászatra vonatkozó


klopikósz [klopikoV]                  lopikás: lopós, tolvaj természetű


küklikósz [kuklikoV]                „csuklikos": kör alakú, kör- ( a k > cs váltásra példa: Készar(osz) > Cézár > Császár), körbe forduló, ahogyan a csukló is, de az ajtót is csukjuk; a csuk régi kük [kuk], kók kiejtése ma is él: Küküllő neve is hajladozót jelent,  tekervényes medre révén, de a kókad, káka szó is hajlót jelent; csuklikás latinosan ejtve: ciklikus


kükloforikósz [kukljorikoV]  „csuklóforikás" = körbeforgós, körben mozgó; 1) kük     magyarázatát lásd fenn, 2) for: mint forog, forgolódik


müthikósz [muJikoV]                 „motyikás", latinosan ejtve: mítikus (moty = müth: mesét beszédet jelent, ugyanis müthe [muJe] th > sz: mesze > mese, m > b: besze, ebből a beszéd (míthosz tehát motyosz, bármilyen viccesnek is hangzik ez első hallásra, mithológia pedig motyológia), s innen a mise szó is


oürétikosz [ourhtikoV]             üritékes, sokat vizelő, vizeletre emlékeztető


paidikósz [paidikoV]                 pajtikás: gyermeki, gyermeteg (paj = baj, innen a pajkos: bajcsináló, pajtás, bajtárs szó is)


penthikósz [penJikoV]              bánatikás (pent > bánat, közbeékelt a-val): gyászos, gyászteli


poétikósz [poihtikoV]               poétikás: költői (po a fi szót rejti, itt fialás értelemben, tehát poétikás mai kiejtéssel „fiatikás", poéta pedig „fiató" lenne; ez a gondolot ma is áll: költő = keltő, akár a kotlós)


szporadikósz [sporadikoV]       szóradékos: szétszórt, egymástól távoli (a p csak vendéghang; szpor = szór, például szporosz [sporoV]= szórás, vetés)


taktikósz [taktikoV]                  taktikás: jól kigondolt (e szó gyöke: ták, tak, tehát taktikás = jól tákolt, jól összetákolt)


tarikósz [tarikoV]                     „tárikás": tárolt, tartósított, az ógörögben: bebalzsamozott holttest, tartósított hús


C) Máig hajlik a nyelvünk a dz (z) hangra: fiadz, leledz, csókolódz, máladz (ógörög ue.: [malaz] = máladz) stb., csak manapság, ha folyamatosságot akarunk kifejezni, olykor már illik utána tennünk az -ik-et, pl. sarjadz-ik, tekerődz-ik, avagy -és véggel: leveledzés, ágadzás. Az ógörögben az -ol (folyamatosan tesz valamit, pl. tag-ol, szám-ol) gyakran következett az -edz, -odz után. E két végződés együtt: -edzel, -odzol, -idzel, -ödzöl. E szóvég áll ma pl. dz > sz, z váltással a gyöm-öszöl, neh-ezel szóban is. S példa az összevonódásra: bont-odzol > boncol, vonodzol > vonszol. Ez az összetett szóvég az ógörögben: -idzol [-izw], -adzol [-azw]. E szóképző elem lassú háttérbe szorulása, összevonódása, de a dz változékonysága miatt is már több figyelem kell az alábbi szavak megértéséhez, de ez nem jelenti azt, hogy „idegen" szavak lennének:


biadzo(l) [biazw]                        „bujádzol", bujálkodik: erőszakoskodik, erősködik


gemidzo(l) [gemizw]                    gyömidzöl dz > sz: gyömöszöl: megtölt vmit vmivel, töm


kheiridzo(l) [ceirizw]                „karodzol", ugyanis kheir = kar s az ógörögök ez alatt a kezet is értették, így a szó összetevői: kar, kar-oz, karoz-ol: kezel, ellát; karoz ma z > l váltással is él: karol, felkarol


melidzo(l) [melizw]                     „málodzol", azaz málaszt: szétdarabol


óthidzo(l) [wJizw]                       „odádzol" (odázol): odább lök, nyom, taszít (lásd  a 2) rész elején lévő szómagyarázatot is)


orgidzo(l) [orgizw]                     „hergidzol" > hergel, megharagít, fölizgat; ugyanis org = (h)erg, miből: hergel, haragol (mást)


orthiádzo(l) [orJiazw]               „ordiádzol", ma: ordít, felemeli a hangját, kiált


paidzo(l) [paizw]                        „pajdzol" > pajkoskodik, játszadozik, szórakozik, szerelmi játékot folytat;  s a paidz még ott áll a pajz-án szóban


riptádzo(l) [riptazw]                 röptédzel: ide-oda dob, pl. ripto(l) [riptw] = röptél, ma: röpít


szkeüadzo(l) [skeuazw]             eszködzöl > eszközöl (szkeüosz = eszköz, az e csak előhang), azaz eszközzel tesz vmit: készít, felszerel


IIII. EGY SZÓGYÖK RÉSZLETESEBB BEMUTATÁSA: TÁK


Eddig az egyezésekre mutattam példákat. Most pedig irányítsuk figyelmünket az eltérésekre. Mivel teljes képet itt nem rajzolhatunk fel, ezért egy már eléggé háttérbe szorult szógyököt választottam „állatorvosi lónak", a ták-ot, hogy legalább az eltérések jellegéről kapjunk megbízható képet.


Megjegyzés: A szógyökökre épülő nyelv sajátossága, hogy ha egy népesség két ágra szakad, a szókincs számottevően megváltozhat anélkül, hogy maga a nyelv változna - amennyiben mindkét ágban ép marad a gyökrendszer és az ősi szóalkotói elv. Ugyanis a képzett szavak születnek, elhullnak, ám a gyökrendszer lényege éppen az, hogy mindig ugyanazokból a gyökökből építtetnek fel a szavak itt is, ott is (lásd az előző részt). Ugyanakkor a szóalkotó elemek, a ragok is gyökök, legfeljebb a jelentésük elhomályosul, főképpen a szavakba „fagyva" torzulnak el az idő multával. De aztán e szavak is elhullnak, ám a szóköltés töretlenül folytatódik, mégpedig a továbbra is közös szógyök készletből és szóképző elemekből. Így mindkét ág egy kis figyelemmel kölcsönösen megértheti egymás szavait s erősebb szókincs eltérés esetén is csak azt mondhatja egyik a másikának, hogy mi nem úgy nevezzük meg ezt vagy azt, mint ti. Például „mi nem azt mondjuk, hogy lebke (lepke), hanem azt, hogy pillongó (pillangó)". (Ezért nincs és nem is lehet olyan magyar nyelvjárás, amelyet ne értenénk meg mindannyian.) A gyökrendszerű ősnyelvnek e szükségszerű sajátosságára is jó példázat az alábbi bemutató.


Mivel a ták gyök egykori nagy virágzása leáldozóban, ezért szükségszerű, hogy a régen rá épített szavak némelyike már teljesen kikopott, egy részének jelentése pedig beszűkült. Ám a pontosan értett szógyöknek és a mindmáig meglévő szóképző elemeknek köszönhetően egy kis figyelemmel mégiscsak hiánytalanul megértjük őket. Mert mindvégig „házon belül" maradunk: egyetlen, magyar nyelven kívüli, idegen elemet sem kell segítségül hívni a már teljesen szokatlan szavak megértéséhez sem. Sőt, ennél nagyobb eredményt kapunk: kiviláglik az akkori szóalkotói szándék, szóalkotói gondolkodásmód, s az egykoriak világlátása, sőt humora is.


Ták, tak, tek egymáshoz illesztést, illeszkedést, fedést, toldást, összeillesztést jelent, régen áttételesen kiszabott rend jelentése is volt. E gyökből a takar, takaró, takács, tákol, de a takony szó is (mert illeszkedik az orr belsejébe). A régi tákos szó jelentése: tákkal ellátott, tehát valamiféle hozzáillesztett résszel rendelkezik. Aki tákol: valamit összeillesztget, egymáshoz illesztget, végeredményben létrehoz valamit, s ez a tákolmány. A tervet is tákolják. A régiek szerint az ügyes mester jó tákoló, a mestermű jól tákolt vmi. Tak t > sz módosulattal: szak, innen pl. az szakma, szakmány (tehát eredetileg tákma, tákmány) szó. A tekenyő, teknyő, teknő = táknya is tákolt alkalmatosság, deszkából. A tákolt valami általában: teknye, tekne, tekné (-ne, -na: -nye, -nya, mint ami a pernye, koponya szó végén is áll, s példa az n-ny váltásra: dékán-dékány, kalán-kalány). S innen már egyenes út vezet pl. a teknikás (táknyikás) szóhoz, jelentéséhez, továbbá a taktikás szóhoz is: jó elképzelt a tákolás módja. Az ógörögök a gyereket is tákolták, így a gyerek is tákolmány, tákosz, tákony, zártabban ejtve: takony. Pl. ógörög taknyozás (lásd alább) = szülés. Bizonyára mindig is szójátékra adott alkalmat, hogy e tákony szóra „hajaz" a takony szó. Pl. „kis taknyok" (tákonyok) csak annyit jelent, hogy kis tákolmányok. A tákolás régen nem jelentett ügyetlenséget. S épp ezért vigyázat: ha egy mester valamit összetaknyolt, az annyit jelentett, hogy jó tákolást végzett.


Az ógörögök a ták szót hét féle képpen írták és bizonyára ejtették is (ami jelzi, hogy több tájszólás érvényesült): tak [tak], ték [tek], tekh [tec], teükh [teuc], tík [tik], tok [tok], tük [tuk]. Itt a mai ták kiejtést veszem alapul.


taktósz [taktoV]                        latinosan: taktus*, valódi érteménye: egymás mellé illesztett,         azaz tákolt, áttételesen: elrendezett, elrendelt, meghatározott


tékosz [tekoV]                           ták(osz), tákos: gyerek, ivadék, talán e tékosz szóból származik a hékás szó


teknóo(l) [teknow]                     „taknyóol", taknyol, tákonyol: gyereket nemz, szül, vagyis a közösülés: gyerektákolás


teknon [teknon]                        „taknyon", „táknyány", lásd: taknyos: gyerek, fióka, kölyök


teknogonéo(l) [teknogonew]     „taknyagányol", gyereket gányol: gyerekeket nemz, szül, létrehoz (gányol = készít)


teknogónosz [teknogonoV]        „taknyagányos", gyerekgányoló: gyerekeket nemző / szülő (gányol = készít)


teknopoiéo(l) [teknopoiew]      „taknyabajol" (értsd: táknyot bajol): gyereket szül, ahol poiéol = bajol; e baj (mint bajmolódás) áll b>v hangváltással a vajúdik szóban, mely tehát: bajódik


teknószisz [teknwsiV]               taknyozás, odataknyol": szülés, világra hozás, nemzés


teknoüsz [teknouV]                   taknyos, tákonyos: gyerekes, akinek gyereke van


tektón [tektwn]                         „táktány"*, tákolás a mestersége: asztalos, ács, kézműves, művész, általában mesterember, mestere vminek


tektonikosz [tektonikoV]          „táktonyikás": építésben, ácsolásban jártas; úgy jön ide a tektonika, hogy a földfelszin lemezei is illeszkednek, s épp az illeszkedés a tak, ták alapjelentése


tekhné [tecnh]                          táknya: ügyesség, valamely mesterség módszere


tekhnádzo(l) [tecnazw]             táknyádzol: kigondol, kieszel


tekhnikósz [tecnikoV]               teknikás: jól tákoló, azaz ügyes vmiben, szellemes, elmés, áttételesen:  mesterséges, ravasz, fortélyos          


teükho(l) [teucw]                      tákol: készít, csinál, épít


tikto(l) [tiktw]                            „táktol": szül, kölykezik, nemz; valószínűleg innen a tik - tyúk szó: nem mondható, hogy ne tiktolna = ógörögösen s magyar népiesen: tiktóna, táktóna rendszeresen


tokász [tokaV]                           tákosz: vemhes, ellő, kotló (költő = keltő), termékeny, megfiadzott


toketüsz [toketuV]                    tákódás: szülés


tokeüsz [tokeuV]                       tákász: atya, nemző (alighanem ősi humorforrás a tákász és a tökös szavak egymásra „hajazása" is)


tókosz [tokoV]                           „tákás", tákos: szülés, vajúdás, sarj, leszármazott


tüktósz [tuktoV]                        „táktos"*: jól kidolgozott, teljes, ember készítette vmi, értsd: tákolt, tehát nem természetes


*A tákt, takt végén lévő -t ugyanaz, mint ami a hant, pánt, csont, fiat(al) stb. szavak végén is áll. 


 V. NÉHÁNY ÖSSZETETT ÓGÖRÖG KORI SZÓ


A lehető legfürgébben a szóösszetételek változnak, esnek ki, születnek újak. Így igen nagy a jelentősége annak, hogy az ógörög összetett szavak számot tevő része jól megérthető még ma is a mai magyar szókincsből.


düszaulosz [dusauloV]             1) düsz = gyász, eredeti jelentése: rossz, nehéz, 2) aul = ól, dus-auloV = gyászólas: rossz szállást adó


elattonéo(l) [elattonew]           1) elatto = alatta, 2) néol = l > z: néz; elatto-new = alattanéz (lát): hiányt lát valamiben


thüráthen [JuraJen]                1) tűr = tár(uló): ajtó; 2) áten (átan) az át (~ túl) szóból, Jur-aJen = tűr-átan = ajtón kívül


thürórosz [JurwroV]                 1) tür = tár(uló): ajtó, pl. kitűr = kitár, 2) órosz = őr(ösz), Jur-wroV = tűrőr: ajtóőr


kakóboulosz [kakobouloV]       1) kako = kaka, szar, boulosz = bölcs, kako-bouloV = kakabölcs: szar bölcs: akinek értelmetlen gondolatai vannak, rossz tanácsot adó


kakothroosz [kakoJrooV]        1) kako = kaka, szar, 2) throosz = duruzs: zsivaj, kósza hír, kako-JrooV= kakaduruzs: szarduruzs: becsmérlő, gyalázó (ma is mondjuk a kósza hírre, hogy „azt duruzsolják")


kakopinész [kakopinhV]           1) kako = kaka, szar, 2) pinész = penész, kako-pinhV = kakapenész, mai szokás szerint megfordítva: penészes szar: aljas, nagyon piszkos


kakophónosz [kakojwnoV]       1) kako = kaka, szar, 2) fon = hang, de valóban a fon szóval azonos, mint fonadék, amit a csicsergő madár népművészeti ábrázolásain jól láthatunk: a madár csőréből növényi fonadék jön elő; így kako-jwnoV = kaka fonás = szar (rossz) hang(zás)


kallipeplosz [kallipeploV]      1) kalli = kellő, tetszetős, 2) peplosz = papl(an), takaró, kalli-peploV  = kellő paplos: tetszetős paplanos, azaz tetszetős takarójú, ruhájú


kallitekhnész [kallitecnhV]    1) kalli = kellő, 2) tekhnész = táknyász: tákoló; kalli-tecnhV = kellő-táknyász: szépen tákoló (dolgozó)


meliédész [melihdhV]                1) méli (máló, lágy) = l>z: méz, 2) édész = édes, meli-hdhV = mézédes


melódia [melwdia]                     1) mel = máló, lágy, 2) dia = tia, csia, té, tesz;  melw-dia = málócsia: málasztó, lágy(ság)csináló, ellágyító, melódia


nügtibromosz [nugtibromoV]     1) nügt = nyugt (éjszaka), 2) brom = brumm, nugti-bromoV  = nyugti-brummos: éjszakában brummogó


nügtoürosz [nugtouroV]            1) nügt = nyugt (éjszaka), oür(osz) =őr, nugt-ouroV = nyugt-őr: éjszakai őr


oligopisztosz [oligopistoV]       1) olig = alig, 2) pisztosz = biztos,  oligo-pistoV = aligbiztos: bizonytalan, kishitű


omotímosz [omotimoV]               1) omo = ama, tímosz = címes, omo-timoV = amacímes: hasonló című, rangú


omophülosz [omojuloV]            1) omo = ama, phülosz = félés, omo-juloV = amafélés: ugyanahhoz a fajtához tartozó


püriékész [purihkhV]               1) pür = pír, tűz, 2) ék = ék, hegy,  puri-hkhV = tüzes ékű, tüzes hegyű


üpoteszisz [upotesiV]               1) üpo = hupi, ami alul lévőt jelent, pl. hupikék: alig kék, a kéksége alsó fokú,  ógörögben üpopürrosz  [upo-purroV] = pirosas, világos piros, 2) teszisz = teszés, ma tevés; upo-tesiV = hupi-teszés, alátevés, innen a hipotézis szó, mely mai kiejtéssel: „hupitevés" lenne; ezen üp(o) szóból az ap(ad) = lefele tart szó is


VI. ÖSSZEGZÉS


E tanulmány elején a csángó szelyp beszédből, mint különös örökségből indultunk ki, majd bemutattuk, hogy a magyar ugyancsak erőteljesen szelyp beszéd, csak az s hang térhódítását illetően nincsen „összehangolódva" a cságóval. E nyomon tovább haladva rövidesen belefutottunk az ógörög nyelvbe. Természetesen itt, e rövid dolgozatban nem nyilatkozhatunk a teljes ógörög nyelvről. Ám a bemutatott részletek az ógörög nyelvet szervesen átszövik, mintegy hálóként tartják, tehát a kapcsolat mély és szerves. (Sokkal bővebb anyagot mutatok be, részletes elemzéssel az "Ógörög: régies csángó nyelv" című könyvemben.) Mindebből következik: ha a nyelvekre is elfogadjuk, hogy visszaút nem lehetséges, akkor eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy a ma magyarnak mondott nyelv az egykori, még azonos törzsnyelvnek, a Kárpát-medence ősnyelvének még ma is élő közvetlen folytatása, az ógörög pedig e törzsnyelv egyik régi tájnyelve, mely végül is elhalt. (Itt most nem bizonyítom, hogy miért a Kárpát-medence a kisugárzási központ oly sok nyelv esetében végtelen régi idők óta.)


 A történelmi háttér feltárása a jövendő történészeire vár.