"Tartsd meg a sziklát"


Ahogy a világlátásunk relativizálódik, ugyanúgy változik meg a
történelemszemléletünk is. Ma már többféle történetírás él, formálódik és
pusztít egymás mellett. De talán Magyarország az egyetlen ország, ahol a
történelemtudomány a tudományosságra hivatkozva nemcsak kisebbíteni akarja a
magyarság múltbéli történéseit, hanem egyszerűen üldöz, pusztít és beszennyez
mindent, ami magyar.


Ha egy késről annyit mondunk el, hogy nyélből és pengéből áll, akkor nem
hazudtunk, csak elhallgattunk. Természetesen a mi általunk említett kés csak
egy a sok közül, és szinte megérezzük a jelentéktelenségét azáltal, hogy egy
egyszerű mondattal szóltunk annak késmivoltáról.


De ha azt mondjuk, hogy a nyele csontfaragvány, a pengéje pedig kétélű, s a
legkiválóbban edzett acélból készült; akkor mindez egészen mást jelent.
Különösen, ha sajátunkról van szó. Így vagyunk a magyar történelemmel is.


Ha a negyvennyolcas szabadságharcról csak annyit hagyunk az utódainkra, hogy az
osztrák és orosz csapatok együttes erővel leverték, akkor a becsapott utódok
számára az elhazudott történelmünk csak egy kudarcos história marad.


De ha elmondjuk, hogy a szerbek, horvátok, oláhok, felvidéki tótok, erdélyi
szászok hazaárulóként támadtak egy háromszáz éve kivéreztetett, tucatszor
kifosztott és megalázott hazára az akkori Európa két legnagyobb monarchiájának
hatalmas katonai túlerejét kiszolgálva, akkor Magyarország katonai
teljesítménye bámulatra méltó.


Ez a himnuszos és szűzmáriás nagy nemzet 1956-ban nemcsak megint
egy forradalmat robbantott ki, hanem szembeszállt a világ legnagyobb
hadseregével. A magyar forradalom vérbefojtására akkora haderőre volt szüksége
a bolseviknek, amekkorát Berlin látott utoljára 1945-ben. És azóta egyet sem.


A két forradalom közös pontjai közül a legfájóbb, hogy mindkettő hazaárulás
miatt bukott el.


1849-ben a minden ütközetet elvesztő hazaárulót Görgeynek Arthurnak hívták,
1956-ban a Krezinger nevű felmenőkkel bíró, a Nagy Imre-kormányból a szovjethez
átálló Kádár (Czermanik) János hazaárulása tette tönkre félszáz évre
Magyarországot.


És nem szabad megfeledkeznünk az elnémetesített magyarországi arisztokrácia
pártütéséről 1848-ban, ahogy a zsidó származású bolsevik terrorlegények és
fegyházviselt bűnözők 56 előtti és utáni kegyetlenségeiről, az ÁVÓ többszöri
tömegbelövetéseiről sem.


Az pedig már a magyarság örök sorsa, hogy az orosz segítség fejében a cár előtt
letérdelő és annak kezet csókoló Ferenc József magyar király lehetett, hogy
aztán Magyarországot egy olyan világháborúba vigye, melynek következményei
szintén ötven évre tettek tönkre bennünket.


És örök magyar sors az is, hogy Magyarországot a kádári terrorlegények és azok
leszármazottjai kordonok közt tartva koszorúzzák az apáik által legyilkoltakat,
míg kint a terrorszervezetté lefokozott rendőrséggel veretik a mártírok és hősi
halottak fiait és unokáit.


A himnuszos és szűzmáriás magyarság Kádár népévé romlott, és ez a nehéz örökség
ki tudja, hány évre vesz el tőlünk jövőt, reményt, felemelkedést. Mert a
bolsevik parazitát és Prohászka szavaival a liberális poloskainváziót csak a
kálomista magyarság tüzes hite és a magyar katolicizmus egyetemessége győzheti
le.


1956 filmje és regénye a mai napig nem készült el. Talán egy Szőts
István, egy Móricz, egy Jókai vagy Nyirő kell a tankok nyomában reszkető
emberhús megmutatásához, a Corvin közi tűzharcokhoz, az utcakövekkel elföldelt
forradalmárok exhumálásához, a szétlőtt villamosbarikád fagyos őrtüzéhez.


János jelenései élednek újra Budapest utcáin a száztonnás tankok dörömbölő
iszonyában, a pernyévé égő emberek pokoli haláltáncában.  Vagy Vörösmarty
őrületárnyú zsoltárai és jeremiádjai ahhoz, hogy a tél, a hó, a csend és a
halál borzalmát a szavak lángpallósával darabolják a jelenkor szegénységkonyhájának
tizenötmillió tányérjára, s a meg nem született tízmillió szánalmából a világ
legpusztítóbb terrorjának szörnyemlékművet állíthassanak. 


Ötvenhatról mégis a legigazabb képek a köztéren hagyott dobozok, melyekben
adományokat gyűjtött a forradalom, és a napokig kint lévő pénzadományokból
senki nem vett; mindenki hozzáadott.


Ötvenhatban gyermekek támadtak olajos tartályokkal a világ legjobb tankjaira,
egyszerű civilek kiképzett orosz katonákra, s győztek ellenük. A parasztság
életben tartotta a kiéheztetett fővárost, így lett a magyarság hatalmas
megtartó ereje ismét „büdös paraszttá.” Egy munkás-parasztnak hazudott
államban. Az ötvenhatos magyarság bűne ugyanaz volt, mint a jelenkorinak is: a
végzetes hiszékenysége. Bűnös hit bűnös kiengesztelődéssel.  A forradalom
nem lett lámpavas-zendüléssé, pedig a világtörténelem logikája akkor is és
1989-ben is teljes leszámolást követelt.


1990-ben az ugyanúgy lesben álló parazita aljas színpadiassággá züllesztette a
magyar jövőt. Így tartotta meg a hatalmát, s létével így gyalázza meg holtukban
is az akkori hősöket. Korcs kor korcs utódokat nemz. Talán nem is nemz, csak
bujálkodik, hiszen a nemzés nemzetet ad. De ez a vérnász csak népet vajúdott a
magyar világba.


Keresem e szó jelentését: forradalom.

Keresem az ősi bölcs jelentését, mely ősi gyökeinkből feltüzelő bölcsesség.


A latin revolvere visszafordulást jelent a régi állapothoz; s a szójelentés az
európai nyelvekben kitágult, elhagyta eredetijét, filozófiai belemagyarázások
áldozatává lett.


A magyarban a forr, forrongás a szó gyöke, de inkább forrást, forradást érzek
benne. Hiszen a forradalom a természetes erők felforrása és egyben forrása a
betegségek és a megrontó kór ellen. A forradalom végeredménye a forradás, a
sebek behegedése. A mi szavunk nem átvett, mint a germán és latin nyelveké,
hanem ősmúltból megszólító ige.


Forradalom volt a kuruc hazafiság, mely helyreállította a nemzeti önbecsülést,
a nemzethez való tartozás érzését.


Ezernyolcszáznegyvennyolcban a hazafiság és a honleányi érzés kapott misztikus
értelmezést, s ezáltal a magyar nemzet végérvényesen a világ egyik
leghatalmasabb kultúrnemzetévé nőtte vissza önmagát.


Az 1919-ben történt bolsevik felforgatás nem volt forradalom; ellenkezőleg,
betegség, parazitakór támadott a háborúban legyengült nemzettestre. Forradalom
volt az, ami utána következett, mely megtisztította az összezsugorodó
államalakulatot a végromlásba vivő parazita kór ellen.


1956-ban a nemzet ősi forrásai ismét felbuzogtak, s a kommunizmus
félresöprésével az ezerszer is felszaggatott sebek behegedni látszottak. De
jött az árulás, majd Kádár akasztófáinak iszonyata. Három és fél évtized súlyos
csöndje alatt kitenyészett az álellenzékiség penésze s vele párhuzamosan a
nemzeti szellem lázadása. Mert a láz a gyógyulás jele, a forrásba jövő test
kegyelmi állapota. A penész és a parazitaság azonban képes volt becsapni a
legyengült szervezetet, s a lázak nem értek össze, a forrás elmaradt és
elveszett.


Három forradalmunk így lett egy pusztuló nemzet elhazudott históriája. 1956-ban
a világ megmutatta, hogy nincs szükségük ránk. És megtaníthatta volna, hogy
csak önmagunkra számíthatunk. A valódi forradalom forrást hoz, emelkedést,
ahogy a légbuborék emelkedik a forró vízben.


Eredménye erős nemzeti hadsereg, erős nemzetgazdaság nemzeti pénzintézményrendszerrel,
hatalmas nemzeti kultúrával.


1956 azonban mára megtagadtatott. Mindent elvettek tőlünk, s mi a semmi felé
nyújtogatjuk a nyakunk. Ötvenhat hőseit újratemettük, de még mélyebbre ástuk.
Oly mélyre, hogy már közülük sem tudjuk, hogy kik voltak a gazok, s kik az
igazok. Mert az emlékezet vagy nemzeti kegyhely, vagy koszos és bűzös kripta. A
mieink ez utóbbiban porladnak végérvényesen a semmivé.