Közöny19.. februárjában történt.


Egy magas és vékony nő sietett végig a főútról nyíló utcába, ahol
a kerületi plébániatemplom ágaskodott a körbe épült polgári házak fölé. Kopott
volt ez is kívülről, mint ahogyan azok is, de templomfalak elhanyagoltsága
inkább a szegénység kegyelmének tűnt, a polgári házaké magát a szegénységet
dokumentálták.


A nő lassított a léptein, aztán megállt egy pillanatra. Nem messze
egy Szent Antal-szobor álldogált a plébánia előtti kicsiny park udvarán néhány
terebélyes tölgy között.


A nő a papot várta, a fiatalabbat.


Két pap szolgált, egy idős és beteges, amolyan Isten szegénykéje,
kinek a rövid prédikációi is hosszúra nyúltak a köhögéstől és percnyi
szünetektől, melyeket az emberek megértőn viseltek a magas és sötét oldalhajók
árnyékában, és a színes ablakok tünékeny fényei alatt.


A másik alig múlt harmincéves, de magas homloka felett már nem
volt haj, csak oldalt serkent sűrű csomókban, s repült, ahogy a kora tavaszi
szél szertefújta.


Magas és sovány férfi volt bütykös nagy kezekkel, vékony és hosszú
ujjakkal, sápadtan komor arcbőrrel, szürke és kiismerhetetlen tekintettel.


Egy diakónus állította meg egy pillanatra.


A nő figyelte őket, de csak szófoszlányokat sodort felé a szél.
Hirtelen a pap arra nézett, ahol a nő várakozott, észrevette, hogy emez
figyeli.


A kabátját összehúzva elfordult, s a templomajtó felé nézett.


Nagy testű autó fordult meg váratlanul mellette, melynek hátsó
kereke felcsapta a sarat, ahogy visszafordult az útra.


A nő tett néhány lépést a bejárat felé, majd felnézett a főhajó
külső falára, s a galambokat figyelte, amelyek a díszes templomablak párkányára
ültek tétován és leskelődve.


Majd visszanézett a park felé, de a pap még mindig beszélgetett.
Újra találkozott a tekintetük.


A nő fázósan fordult el megigazítva fejkendőjét, ahogy lökdösni
kezdte a Tiszáról ide futó szél.


Percek teltek el. Elindult vissza az utcán, majd a saroknál
megfordult, s egyenesen a templomnak tartott. Oldalra pillantott, ahogy a
plébániaudvar rácskerítéséhez ért, de a park már üres volt, csak a Szent
Antal-szobor görnyedezett a tölgyek ritkás lomjai alatt.


Belépett a templomba. A jól ismert csönd nehezedett rá, s az ódon
falak hideg verítékének hűvöse. Minden mozdulat felerősödve visszhangzott végig
a padsorok között. Csak az oltár felett lobogott egy halovány bíbor láng, az
isteni szeretet remetelángja.


Keresztet vetett, majd leült az egyik padba. Oldalt a passió
iszonyata, szemben a meggyötört istenarc.


Ilyenkor szinte senki sincs, és milyen nyugodt és csendes itt
minden, gondolta a nő, és körülnézett. Csak egy középkorú asszony térdelt a
padsor túloldalán fohászra merevült testtel.


Aztán halk csapódás, és a fiatal pap jött be. Egy pillanatra
végignézett a padsorokon, majd elindult a gyóntató felé.


Még tudok várni, gondolta a nő, ahogy a másik asszony felállt és
belépett a gyóntatófülkébe. Kicsiny lámpa gyulladt, és a gyűrt üvegablak
kivetíttet a két alak körvonalait.


A nő most felállt, elindult az oltár felé. Balra feszület
emelkedett, egy rég elhalt plébános hagyta maga után.


Felnézett az Istenarcra. Most egész közelről látta a lehulló fej
mozdulata mögött a halál iszonyatát. Kereste a kegyelmet mohó és dacos
nyíltsággal. De a kidagadó nyaki ütőér, a bőr alól kivastagodó csont és tépett
izmok inkább megzavarták, mint kegyelmet sugároztak.


Hirtelen nyílt az ajtó. Megfordult, és elkezdett a gyóntató felé
sietni. A másik, a középkorú asszony éppen most lépett ki. Egy pillanatra
egymásba akadt a tekintetük…


A nő belépett. A fa nehéz szaga szállt az orrába és a szűk szoba
szorongató kicsinysége.


- Dicsértessék a Jézus Krisztus! – köszönt alig hallhatón.


- Mindörökké! Ámen! – hallatszott a túloldalról.


Markáns és kellemes férfihang, gondolta a nő, ahogy a rácsos
ablakon túlra bámult.


- Gyónom a mindenható Istennek – kezdte mondani, ahogy a hittan
órákon tanulta.


Eszébe jutott, mikor első áldozó lett. Még az előtte való napon
gyónt először. Ideges, félszeg kislány volt.


- Nekem van két gyermekem. Egy fiú és egy kislány.


A pap hallgatott a túloldalon, a nő pedig folytatta.


- Én nem vagyok jó anya…


Itt megállt egy pillanatra, de a pap nem szólt, a fejének és
vállának körvonalai sem mozdultak.


- Tehát… én nem vagyok jó anya. Talán nem is vagyok annak való. És
talán nem is vagyok az.


Hallgatott. Várta a pap válaszát. De a pap továbbra is
mozdulatlanul ült, s nem szólt.


- Nem tudom őket felnevelni. Képtelen vagyok rá.


- Nem értem, mit akar ezzel mondani – szólalt meg a pap, miután a
nő hosszabb időre elhallgatott.


- Én nő vagyok, nő ahogy… A nő és az anya nem ugyanaz.


A pap gyorsan válaszolt:


- Úgy érti, az anyasága megtagadja női mivoltát?


- Igen. Valahogy így. Én nem akarok mosástól repedezett kezű,
gondoktól ráncos homlokú, elhasznált senki lenni. Még nem…


Most a pap hallgatott. Válla és feje továbbra is mozdulatlan volt.
Csak a nő hajtotta le a fejét.


- Ha gyermekei vannak, akkor már nem senki. Sokkal több, mint a
legtöbb ember.


A nő most dacosan emelte fel a fejét.


- Tudja, nagyon szegény vagyok. Egyedül nevelem a gyermekeket.
Nincs is elég idő számukra. Nem is tudom, mikor ültem le melléjük. Türelmem
sincs hozzájuk….


A nő megint kifogyott a szavakból. A pap végre megmozdult.


- És? – kérdezte halkan.


- Nincs és… Ennyi van.


- Mit vár az Istentől. Feloldozást és tanácsot?


A nő erre nem volt felkészülve, s ha mondott is volna valamit, az
banális lett volna.


A párkányon végigfolyt a templomablakokon bezuhogó arany, és az
oltármécses imbolygó bíbora.. Kint a hideg templomszag, tucatnyi freskó,
ablakok a túlvilágra, a csend könnyű lobogása, s kezében egy vaskos, de kis
alakú imádságos könyv.


Reszketni kezdett saját félelmeinek a lázától.


- Hány éves?


- Huszonhat múltam decemberben.


- Nincs szégyenkeznivalója. Anya, aki anyasága által áldott. Nincs
mitől tartania.


- Szegény vagyok. Képtelen vagyok felnevelni…


- A szavai alapján tanult ember.


- Megkezdtem az egyetemi tanulmányaimat.


- És abbahagyta?


- Abbahagytam.


- Egy férfi miatt?


- Nem, magam miatt. Illetve a szerelem miatt.


- Maga mindig a fogalmak mögé menekül? – kérdezte a pap, és a
teste megmozdult.


A pad is halkan roppant.


- Szerelmes voltam, s az akartam lenni. Nemcsak rövid isőre.
Örökké…


- Örökké? – kérdezte a pap meglepődve.


- Igen. Örökké. Talán meglepte?


- Nem a tette, csak a szavai. Véteknek érzi azt, ami szentség.


 - A bűnöm más természetű. Nincs benne áldozat, csak önzés.


- Önzés és öröklét. Mi köze ennek egymáshoz?


- Nem egy vagy a férfi miatt, hanem magam miatt.


- Tehát maga akart a főszereplője lenni a saját színjátékában?


- Színjáték? – a nő zavarba jött. – Talán színjáték volt az egész.
De ez mégsem ilyen egyszerű… De ezt maga nem is érti. Hogyan is érthetné…


- Miért gondolja, hogy mi, papok, nem tudjuk, mi a szerelem.
Voltunk serdülő gyermekek és fiatalok is.


- Felelősség nélkül…


- Igen, de nem felelőtlenül – mondta a pap, majd lehajtotta a
fejét.


A nő figyelte a mozdulatait, de a pap újra mozdulatlanná vált.


- Akkor ennyi – mondta a nő, és a hangja elfulladt.


- A lényeget még nem mondta el – felelte a pap.


- Pedig ennyi a lényeg. Nő vagyok, aki megbukott, és anya lett.


- Én nem látok bukott nőt. Még akkor sem, botladozásai voltak. Az
Isten megáldotta magát, és közös munkára hívta.


- És hol volt akkor, mikor a pelenkát mostam, mikor kezemben az
egyikkel főztem a másiknak.


- Ott volt a maga akaraterejébe és kitartásában.


- Nem atyám, ott csak én voltam, Én, egyedül.


A pap hallgatott, a nő pedig némi diadallal a homlokán felemelte a
fejét. Szerette volna most a másikat látni. A kezét, ahogy tördeli a hosszú és
vékony ujjait, a homlokán áthullámzó ráncokat, az árokká hasadó ráncait.


- Eléggé szereti a gyermekeit? – kérdezte a pap.


- Ez miféle kérdés, atyám? – kérdezett vissza a nő.


- Egyszerű, a legegyszerűbbek egyike.


- Szeretem, igen szeretem –ismételte a másikat, majd önmagát.
Hirtelen elbizonytalanodott. Aztán sírni kezdett. Maga sem értette, hogy miért
és hogyan


- Látja, még ebben sem tud egyértelmű lenni. Az emberek általában
könnyen mondanak igent arra is, amire maguk is a választ keresik.


- Szeretem. Nem azért sírok, mert tudatlan vagyok, ha saját
magamat kell megítélnem.. Csak az alkalmasságomban nem hiszek.


- Nem kell magát megítélnie. Ez nem az ön dolga.Van hite, és ez a
lényeg… A hitek egyszer összeérnek bennünk. Még a tévhitek is..


- Nem értem, atyám – mondta a nő, s idegesen megrázta a fejét.


- Tehát?


- Tehát? – kérdezett vissza a nő, és egyik keze kibontakozott a
másik öleléséből.


- Szereti a gyermekeit?


- Hogy lehet ilyet kérdezni?


- Maga nevezte anyaságát botlásnak. De nem nevezte annak az ehhez
vezető utat.


- Túl rövid volt, hogy mérlegeljek.


- Tehát… szereti?


Szeretet, ismételte magában a nő. Mit is jelent? Gyermekként
kevésszer használta. Csak azokat használja a gyermek, amit sokszor hall és
megtapasztal. Hirtelen eszébe jutottak olyan pillanatok, melyeket már feledésre
ítélt. Olyanok, amelyekkel nem sokat törődött. És arra jött rá,
hogy  nem volt boldogtalan. Kicsi utca, iskola a sarkon, rövid esték,
sok átrecsegő kiabálás a falakon át. Emlékezett, hogy mennyire szeretett kiülni
az erkélyre, s mennyire szerette bámulni az utcán átrohanó autókat, a falaknak
vetemedő fénypásztákat, a csöndeket, a holdas éjjeleket, a nagy feketeséget
csillagokkal és villogó repülőgéplámpákkal. És ha elaludt, akkor jó volt arra
ébrednie, ahogy megreccsennek a hajnali háztetők, s a reggeli szél erre fújja a
város moraját, s a templomi harangszót.


- Mit válaszol – kérdezte a pap, s annyi szelídség volt a
hangjából, hogy a nő minden dacossága elpárolgott.


A gyermekkorára gondolt, s elfutotta a szemét a régi emlékektől
felfakadó könnyei.


- Alig vannak, akiknek nem kell feltennie ezt a kérdést – mondta a
nő a sírást magába fojtva.


- Kevesek – mondta a pap. – De maga semmit nem mondott el ezekről
a dolgokról.


- Miért gondolja?


- Sok száz vallomást hallottam már. De néhány elég volt ahhoz,
hogy lássam, kit hozott az Isten, és kit vert ide a sorsa.


- Engem melyiknek tart? – kérdezte a nő, és elszelídült a
hangjában a sírás.


- Csak arról beszélt, amiről nem akart, vagy amiről nem kellett
volna – mondta a pap, és kihűlt a hangjából a melegség.


- Ennyi volt, ennyi vagyok – mondta a nő, és nézte, ahogy az arca
előtt összezáródnak az ujjai.


Csend lett. A nő az egymásba kulcsolódó ujjait nézte, s hallgatta
a csend alig hallható hullámverését, melyet a kinyíló templomajtó huzata
hozott.


- Ha ennyi, akkor imádkozzék velem.


- Még van valami – mondta, s az utolsó hangjai belenémultak a
suttogásába.


- Akar még valamit? – dördült meg a hang túloldalról.


- Nem, nem is tudom. Nincs semmi, ami ide tartozna.


A pap időt adott a nőnek. Várt. A nő látta, hogy a férfi
megsimogatja csupasz koponyáját. Aztán köhentett egyet, majd várt. A vonásai
láthatatlanok maradtak, csak a fej árnyéka imbolygott a halk fényű fülkében.


- Maga volt ott kinn a templom előtt – mondta a pap nyugodt
hangon. – Az a fiatal nő.


- Igen, az én voltam – mondta a nő.


- Mit akar mondani, amit eddig még nem mondott el az Istennek.


- Hisz Ő minden lát – mondta a nő. - Nem hiszem, hogy kellenek a
szánkban szétcsócsált valóságok neki.


- Neki mi kellünk a hétköznapi hazugságainkkal együtt.


- Miért így?


- Mert ezzel vagyunk egészek.


- A hétköznapi hazugságok… Mennyire jól hangzik… Ilyeneket tanítanak
a szemináriumban? Minden második-harmadik szó kegyelem, Isten, szeretet,
remény, meg ilyesmik…


- A szavak csak pótszerek.


- Mint az élet az örök életnek?


Újabb hosszú csend, talán már a harmadik, gondolta a nő. Aztán a
pap halk hangon megszólalt.


- Tudja, mit kell mondania? – kérdezte a pap halkan.


- Igen – felelte a nő, majd mondani kezdte. – Teljes szívvel bánom
minden bűnömet...


Hallotta, hogy mellette a pap mormol, de megnehezültek a szájában
a szavak.


- Kérem, hagyja – mondta szelíden. Nekem nem jár feloldozás.


A pap nem szólt, csak elhallgatott.


- Most mennem kell. Bocsásson meg – mondta a nő továbbra is
szelíden.


Felállt, majd kilépett a hideg csendbe. Sajgott a térde, s egy
pillanatra meg is tántorodott.  Aztán lassan elindult az ajtó felé. Most
látta csak, hogy néhányan a padokon ülnek. Felemelte a fejét, s nézni kezdte,
ahogy a színes üvegablakok szentjei mintha tekintetükkel őt kísérnék.
Bíborpalástban, hatalmas szemekkel, tétova mozdulatokkal álltak, és száz éve
bámulták az alattuk elhaladókat.


 


A pap lassan elindult a plébánia felé. Kimerült volt. Dülöngélő
járással ment keresztül a gyáván megbúvó utcán, hátulra, ahol a kis vaskapu
hangosan csikordulva nyílt meg előtte. Szerette a park fáit, a nagy izmos
tölgyeket. Az elburjánzó élet szelíd és bölcs vegetációját látta bennük, a
nyugalom és a béke örök költőiségét. Különösen ilyenkor, amikor a kora délutáni
alkony lobban a fák fölé, még halványan, felpuffadt felhők szélein az arany
nyugodt tónusaival megfestve.


Aztán belépett a plébánia folyosójára, ahol repedezett vásznú
festmények sorakoztak a falakon lepattogzott vaskos keretben elfeküdve. Az
ajtajához ért, vaskos öreg ajtó volt, rajta a neve. És végül a szobája. Kicsi
előtér, bent íróasztal, szemben kisasztal két székkel, a falakon könyvespolcok.
Az ágy mellett könyvesszekrény, egy öreg lemezjátszó. Szeretett ilyenkor
leülni. Most is ezt tette. Bekapcsolta a lemezjátszót, majd visszaroskadt a
székébe. Bach d-moll kettősversenye szólt, annak is a lassú tétele. Egy ilyen
nap után megnyugtatta ez a zene.


Becsukta a szemét.


Az első kopogást nem hallotta meg. Csak a másodikat, amely
erőteljesebb volt.


- Te vagy az, Ferenc atya?


Semmi válasz nem kapott, ezért az ajtóhoz lépett.


A nő állt ott, lehajtott fejjel. Nem szólt semmit. A pap
szánalommal nézte a nő aszkétasoványságú arcát, olcsó ruházatát, lassan
elfoszló szépségét. Kezén az erek kéken vonaglottak, körme tompán fénylett.
Sovány volt és megtört.


- Maga az – mondta első meglepetésében.


A nő ráemelte a tekintetét. Nem volt benne semmi, amit a pap
korábban látott volna más ember szemében. A tekintete most inkább hallgatag
volt, s a mozdulatok szóltak halk jajongással. A kezek, az ujjak, a váll, a
lábak tétova mozdulatai. Nézte a nőt, majd csak ennyit mondott csendesen:


- Jöjjön be.


A nő szótlanul engedelmeskedett. Zavartan lépett be, majd óvatosan
nézett körül a szobában.


Megvárta, míg a pap lesegíti a kabátját, aztán nyugodt hangon
megkérdezte:


- Nem zavarom?


- Nem, ma nincs temetés, és csak este lesz mise.


- A halottak még az élők közt botorkálnak – mondta a nő csendes
iróniával. Elmosolyodott, de a másik komor arca kifakította az övét elöntő
pírt. - Tehát a pihenést és a felkészülést veszem el Öntől.


A pap elmosolyodott.


- Nekem semmi ilyenem nincs.


- Tudom, mindene az Istené – mondta a nő. – A halottai holnapig
megvárják.


Hirtelen az ajkába harapott, ahogy a halottakról kezdett beszélni.
A pap látta, hogy a nő elbizonytalanodik, egy pillanatra meg is szédült.


- Éhes vagy kimerül?


- Köszönöm, egyik sem…


A pap várt néhány másodpercig, majd a szék felé mutatott:


- Kérem, foglaljon helyet.


A nő leült, a férfi követte.


Nézte a nőt, ahogy apró melle alig domborodott a mellkasából, a
keze és a lába szánalmasan elvékonyodtak. Az arca beesett, a szeme valósággal
kidülledt. Pedig szép szeme volt, lágy tekintetű és simogató módon gazdag
fényű.


- Csúnyának talál? – kérdezte a nő, ahogyan észrevette, hogy a pap
szomorúan néz rá.


- Nem. Nem az…


- Ne folytassa! Úgyis valami olyasmit fog mondani, hogy Isten
szemében mindannyian szépek vagyunk. Igaz? Meglehet… - mondta a nő, de nem
fejezte be a mondatot, hanem egy halvány mosollyal elfordította a fejét.


- Mit akar? – kérdezte a pap.


- Valamit félbehagytunk.


- Igen, azt hiszem, így helyes – mondta a pap, és hátradőlt a
magas támlájú székbe.


- Féltem, hogy azt fogja mondani, hogy én vagyok ezért a felelős.


A nő most először mosolygott. Aztán felnézett a hangfalakra.


- Mi ez a zene. Nagyon szép?


- Bach kettősversenye. Ha zavarja, kikapcsolom.


- Nem, nekem való most ez – mondta a nő, és a „nekem” szónál
elsimult az összes lágyan öblösödő ránc az arcából.


Hirtelen elkomorodott. Leszegett fejjel ült néhány másodpercig,
majd dacosan felemelte a fejét, melytől megrebbentek haloványbarna fürtjei. A
papnak az jutott az eszébe, hogy talán még néhány éve is mennyire vonzó lehetett
ez a mozdulat. Egykor tele volt a fiatalság zsenge nőiességével.


- Nem rabolom tovább az időt. Az önét sem, és az Istenét sem. Ha
van, Ő úgyis mindent tud rólam. A hétköznapi bűnökről. Meg a halálosakról is..


A pap is előrehajolt, s jelezni kívánta, hogy minden idegszálával
a nő szavaira fog figyelni.


- Azért jöttem ide, mert megöltem a gyermekeimet. Nincs hova
mennem.


A nő figyelte a pap mozdulatait. A kezét, amely kényelmesen feküdt
a szék karfáján. Aztán egy ér lüktetését, az ujjak ernyedését.


 


Mikor a nőt elvitték, az est már vénülten tántorgott az égen.


A pap a kertben állt, nem messze a SzentAntal-szobortól, közel a
nagy tölgyhöz. A lomb egy ódon kápolna apró kupolájaként kuporodott fölébe. Az
ágak között, mint apró pettyek, a távolban botorkáló autók fényei pislákoltak.
Hideg volt.


A pap az elkövetkező napokra gondolt. És a koporsókra, melyek a
frissen vágott fák nyers illatával tiltakoznak a halál ellen.