2017. június 26. hétfő,
János, Pál napja.
Kalendárium
Tisztelt Irodalombarát! A sok megkeresés miatt tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Aranylant NEM MINDENKI SZÁMÁRA publikációs felület. A publikáláshoz tagság, a tagság eldöntéséhez pályázat kell önéletrajzzal, művekkel. Ezek alapján - ha valaki kérvényezi a tagságot -, a szerkesztők eldöntik, hogy a tagság iránt kérvényezőt felveszik-e a műveik alapos megvizsgálása után. Amennyiben valaki tagságot szerzett, úgy a portálunk elvárja a tagoktól a publikálás mellett a műhelymunkát is. Amennyi...

Június (Ősi magyar nevén, Napisten hava) az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Nevét Junóról (római istennőről) kapta, aki Jupiter felesége volt. A 18. századi nyelvújítók szerint a június: termenes. A népi kalendárium Szent Iván havának nevezi.
 
Június eseményei [szerkesztés]
 június 1.: Írország: a köztársaság napja
...

A lapunkban megjelent szövegek a ARANYLANT, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket. A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos!

Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és legjelentősebb alakja. A legnagyobb magyar balladaköltő, ezért nevezték a ballada Shakespeare-jének, vállalt hivatala miatt a szalontai nótáriusnak, de szülővárosában – vélhetően természete miatt – a hallgati ember titulussal is illették. Fordításai közül kiemelkednek Shakespeare-fordításai. Szegény református családba született. Szüleinek késői gyermeke volt, akik féltő gonddal nevelték, hiszen a tüdőbaj miatt kilenc testvére közül nyolcat előtte elvesztettek. Ő azonban igazi csodagyerek volt, már tizennégyéves korában segédtanítói állást tudott vállalni, és támogatta idősödő szüleit. Az anyagi javakban nem dúskáló családi háttér ellenére olyan nagy és sokoldalú szellemi műveltségre tett szert, hogy felnőtt korára a latin, a görög, a német, az angol és a francia irodalom remekeit eredetiben olvasta, és jelentős fordítói munkát is végzett. Ő a magyar nyelv egyik legnagyobb ismerője és páratlanul gazdag szókinccsel rendelkezett. Műveiben 60 ezer körüli egyedi szót használt, ezzel messze fölülmúlta költőtársait.
...

Apja franciául írogatta verseit, míg nagybátyja, akinek jóvoltából Puskin már korán megismerhette Karamzint és Zsukovszkijt, az orosz irodalom jeles képviselőit, ismert költő volt. Anyai ágról Puskin Nagy Péter afrikai származású testőrének volt leszármazottja. Gyermekkorát azonban nem annyira a család légköre befolyásolta, hanem a líceumnak, a Carszkoje Szelónak a szellemisége, bár dajkája és annak népi kultúrája iránt érzett szeretetét költői emlékezete mindvégig megőrzi. Ahogy a bajtársiasságnak, a becsületnek, a szabadságszeretetnek a szellemét is, mely líceumbéli kapcsolataiban, egyik-másik tanárának a hatására, de főként a napóleoni győztes csatákból visszatérő sebesült gárdatisztek látványa nyomán ver gyökeret benne. E hősiességnek az ifjú Puskin a vers halhatatlanságával kívánt megfelelni.Tizenöt éves, amikor az orosz klasszicizmus mestere, Gyerzsavin „költővé avatja”. A dekabrizmussal is a líceumban „ismerkedik meg”, s annak eszmeiségét hordozzák a tanulmányainak befejezése és a külügyi szolgálat megkezdése (1817) után írt versei (...

                                                                      ...

A klasszikus tragédia megteremtője, a klasszicista dráma nagy alakja. Számos vígjáték és tragikomédia utáni első tragédiája, a Médea (1635) a kor divatjának, a regényes cselekmény fordulatos, szövevényes barokk világának terméke. Új polgári tudatformát alakít ki, a corneille-i akarat-hőst, melynek leghíresebb megformálása a ...

                                                                            ...

                   

Ha verskedvelő ember Dsida-költeményeket olvas, hajlandó megfeledkezni mindenki másról, és el sem tudja képzelni, hogy egyáltalán lehet ennél szebb, finomabb, tökéletesebb költészet. Nem, nem volt válaszadó, nem volt irányt mutató, tömegeket helyes történelmi útra vezérlő lángelme, nem volt költészetével egyben történelmi alak. Valójában amolyan kismester volt, de micsoda mester! Talán úgy mondhatnánk, hogy a legóriásabb a kicsinyek között; a meghitt magánélmények, a jelentéktelen apróságok zsenije, a formatökély mesterjátékosa. Ki lehet mutatni szövegkritikai elemzéssel, hogy ...

Vaszary Gábor (Budapest., 1897. júl. 1. (június 7.) - Lugano, 1985. máj. 22.) a Képzőművészeti Főiskola elvégzése után 1924-től Párizsban rajzolóként dolgozott különböző lapoknál. 1932-ben Budapesten hírlapíróként tevékenykedett, majd 1947-ben végleg Nyugatra emigrált. A harmincas-negyvenes években megjelent könnyed, vidám regényei - amelyeket többnyire maga illusztrált - rendkívül népszerűek voltak a polgári olvasóközönség körében s több kiadást is megértek.

...
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Szeretettel üdvözöljük!
ifjabb Tompó László
(vezércikk)

regény
Regény/Kisregény
A folyosón hosszan visszhangoztak a léptek. Egészen a szobáig kopogtak ijesztőn és nyugtalanul. Bárki is járna erre, most szégyellené a lépteit.
A szoba azonban hallgatag volt. A vastag szőnyeg nyugtalan csendet parancsolt a lábnak.
műfordítás
Műfordítás/Olasz versek
Kenyerem ízében emlék rejlik bőven,
mit a koszos kocsma asztalára kaptam
egy elhagyott, kietlen, piszkos kikötőben.


életkép
Költészet és valóság/Aranylant
A ház alatt sok csonkig égett lámpa,
minden sarokban lomha félhomály.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Pipára gyújt az est, s az álmait szitálja.
A föld kacattal telt mozgó, poros bazár.
novella
Műfordítás/Angol versek
Ha az ember írországi verseket akar olvasni, meg kell küzdenie a bőség zavarával. Szebbnél szebb verseket találhatunk,

publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Segíts, mert elpusztul a mi szépen csengő, kifejező, drága nyelvünk!
műfordítás
Műfordítás/Francia versek
Így menekül el lassanként a völgyek bája.
Így menekül el bús szívemből is a bűvölet.
Mit kellene sajnálnom? Csak a
szonett
Költészet és valóság/Aranylant
Már csak te vagy nekem, különc égbolt,
Te soha el nem vénülő ragyogás,
Az Örök vagy: jelen, jövő s a régvolt,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Elszórják – mondják,
akaratod szerint-,
máskor és máshol,
zártkörűen a hamvaid.
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Álmodtam vajon a gyermekkor fényét,
suttogó lombokat, tolakodó zajt?
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Ha elüt egy kukás autó,
-jaj de csúnyán halok meg!
Nem írják majd a fejfámra:
hogy ez sokat szenvedett!
szonett
Költészet és valóság/Aranylant
Az ódon kertkapun, a tó felől belépve,
olajfák, ciprusok között a szó vidámabb,
műfordítás
Műfordítás/Német versek
Az elnyűtt utcán sorban ócska házak,
s azoknak púpján szürke fény remeg.
Unott szemekkel vág a délutánnak,
publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
A teremtő Isten hús-vér embereknek teremtett bennünket. Nem akarja lerombolni az emberi természetet.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Öklömnyi nagy csöndeket görget a szél,
néptelen utcára néha zaj
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Ölelj magadba, mint a fények
ölében izzó délután,
olyan ragyogva, oly puhán.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A vaksötétben, hogyha felriadtam,
hiába szóltam, nem felelt anyám.
Alig volt gondja, mondják,
publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
„Közben jött Trianon. Határozatai nem hiába voltak vérlázítóknak mondva.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Madarak ébrednek bennem
s költenek zsoltárokat,
ébredő reggeli csendben
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A Hősök terén
ívet ad a nemzeti egység.
Lángoló bárány felhők alatt,
szívünkre árnyék nem vetül.
szonett
Költészet és valóság/Aranylant
Komor sziklák alatt a fuldokló homokban,
hol partokká alél a végtelen meder,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Hajnalok álma felém röppen, akár a remény,
pengeti szívemet újból, zöld kikelet koszorúból
publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Attól, hogy valaki kitűnő matematikus, még korántsem biztos, hogy matematikatanárnak is ugyanolyan.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Napsugárnyalábban, lassú feketében,
vonul a gyász a falu közepén.
Sirató gőzölög az aszfalt felett,


vers
Költészet és valóság/Aranylant
A fák alatt aranyló fény cikázik,
s egymáshoz érnek suttogó kezek.
Árnyék oson, nyomában leng egy másik,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Csipkeszélű, ráncos hegytetőknek
jobb karéját tiszta fény karolja,
álmaimmal csendek kergetőznek,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Teríts a fűre sóhaj-ágyat,
olyat, amire lelkem vágyhat,
damaszt a holdfény, beste földjén
novella
Novella/Elbeszélés
Megjártam én a frontot is. Harcoltam a Brit birodalomért, feküdtem a lövészárokban,
bölcselet és gondolat
Publicisztika/Publicisztika
Ha valaki megkérdezné tőlem, mit tartok korunk legnagyobb tragédiájának, azt felelném:
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Tücsökcirpelő éjszakában
valami régi, szép magány van
elrejtve, mintha dolga volna,
letűnt időknek titka szólna.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Mint ezernyi tarka, pezsgő
víg gomolyba bújt, serény
pillanat, ha láza megnő,
s önfeledten ég belém,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A bokrok alján ébredő sötét,
a régi csapnál rózsa hajt fejet.
Gyümölcsfa ejti földre köntösét,

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Programozott napkitörések szavatolják a rendet,
páncélozott harci járművek őrzik a vasfegyelmet.

novella
Novella/Elbeszélés
- O’Hara bácsi… O’Hara bácsi! – A fiú megzörgeti a korhadt faajtót. – O’Hara bácsi! Engedjen be!
aforizma
Publicisztika/Publicisztika
Igen, nem tévedés, pontosan ilyen címmel jelent meg riport

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Rájössz, hogy többet nem tehetsz,
s tolladat a bozótba vágod,
mert valahol minden elveszett.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Sziget úszik szélben, ahol a Föld szíve verdes.
Sebzett madár csapdos felette,
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
és én ostya leszek benned és rajtad,
megszülettem érted, mert akartad,
óda
Költészet és valóság/Aranylant
Elmondhatom-e még, mielőtt mellemre nyirkos föld
nehezül, hogy nincsen erőm
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Fákról lepereg az arany,
s dúsan borítja el hajam.
nap csordogál,sovány,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
....egyszercsak zöld lett minden,
s itt-ott gólyák tapadtak szárnyukkal a kékhez,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Esőre áll ma, szürke, vágtató
lovak patája hangosan dobog.
Viharkabátba bújt az óceán:
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
A mélybe hull a téli álom,
szememre fényt borít a nap.
Megáll egy percre pusztulásom,

bölcselet és gondolat
Publicisztika/Publicisztika
Bár ne lenne, mégis örökzöld témája rovatunknak az oktatás
novella
Novella/Elbeszélés
Most éppen azon tört ki a veszekedés, hogy el akartam menni a színházba, megnézni annak a William Butler Yeatsnek a darabját, a Cathleen ni Houlihan-t.
műfordítás
Műfordítás/Angol versek
„Senkitől sem kérek sírfeliratot. Amikor majd a hazám elfoglalja helyét a világ nemzetei között, majd akkor írják meg a sírfeliratomat – de addig ne.”

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Valami jelre várhat még a tavasz.
Tétovázva lépdel felettünk a fény
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Lábán más lábáról
lenyuvadt rossz cipő,
rongyba olvadt
didergő teste a földön,
publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Szeressük népmeséinket, melyek többet elárulnak természetünkről,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Míg az izom lázgörbéje emelkedik,
pihen a gondolat. Minden gyenge

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007